Samenwerkende partijen

Binnen het programma VUM werken verschillende ketenpartners samen, ieder vanuit een eigen rol in het programma. Dit zijn de initiatiefnemers en trekkers van het programma, de overige samenwerkende partners, en de partijen die VUM in de praktijk brengen in verschillende pilots. 

VNG

VNG behartigt de belangen van gemeenten in Nederland en verzorgt en coördineert de afstemming met en ondersteuning van gemeenten, die de bemiddeling verzorgen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het matchen van inwoners die (aangepast) werk zoeken vanuit voornamelijk de bijstand, met werkgevers en aangepaste werkomgevingen. 

Contactpersoon: Rigo van Raai 

UWV

UWV is verantwoordelijk voor de matching van mensen met een WW-uitkering of een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsverklaring met werkgevers. UWV werkt samen met onder andere gemeenten en werkgevers in alle arbeidsmarktregio’s in Nederland.  

Contactpersoon: Johan Verhage 

Ministerie van SZW

Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor het stelsel als geheel en de wet- en regelgeving. De gegevensstandaard wordt door het ministerie van SZW in de wet SUWI vastgelegd en ook zal het ministerie bekijken welke kaders nodig zijn om te zorgen dat bemiddelaars privacy en veiligheid kunnen waarborgen in de uitwisseling van gegevens.

Contactpersoon: Wouter Breedveld 

Partners

Techpartners en softwareleveranciers ontwikkelen, leveren en beheren de systemen voor bemiddelaars. En kunnen de systemen van bemiddelaars aansluiten op VUM. Vanuit een klankbordgroep Techniek hebben softwareleveranciers bijgedragen in de ontwerpfase. In de pilots zijn verschillende techpartners betrokken.    

Naast de technische leveranciers is er een klankbordgroep met werknemers- en werkgeversorganisaties en bemiddelingsorganisaties vanuit verschillende arbeidsmarktregio’s die bijdraagt aan ontwerpen en meedenkt over de implementatie. Onderdeel hiervan zijn: 

  • FNV denkt mee vanuit de behoeften van werkzoekenden.
  • ABU en NBBU zijn betrokken vanuit de uitzendbranche. 
  • VNO-NCW en AWVN denken mee vanuit de behoeften van werkgevers. 
  • Cedris vertegenwoordigt de belangen van SW-bedrijven in de klankbordgroep. 
  • OVAL is aangesloten vanuit de re-integratiebureaus.
  • Daarnaast zijn verschillende gemeenten en UWV vanuit verschillende regio's onderdeel van de klankbordgroep. 

Vanuit het programma VUM wordt ook samengewerkt met andere projecten die bijdragen aan de gezamenlijke dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers, zoals CompetentNL skills-ontologie, Perspectief op Werk en WORK-IT. Hierbij is de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt ook betrokken.   

Aangesloten softwareleveranciers

Eenmaal per kwartaal wordt een Klankbordbijeenkomst voor softwareleveranciers in het Werkdomein georganiseerd, waar de laatste ontwikkelingen worden gepresenteerd en ideeën en ervaringen worden uitgewisseld. Op dit moment zijn de aangesloten softwareleveranciers:

8vance, Armare, BKWI, Blinqt, Centric, Competensys, Dariuz, dit-WERKt, Inlichtingenbureau, JobPort, LLO Platform / STAN Partners, Lugera, Matchcare, Paragin, UWV Werkbedrijf, VNG Realisatie, XL business solutions, Xperity.

Staat u nog niet in bovenstaande lijst, meldt u dan aan via postbusvum@minszw.nl.

Uitvoerende partijen

VNG, UWV en het ministerie van SZW realiseren in samenwerking met al deze partijen de uitwisselingsvoorziening, die wordt gebouwd en beheerd door het Inlichtingenbureau. Om zowel de techniek als het gebruik van VUM in de praktijk te beproeven, zijn in 2021 verschillende pilots van start gegaan. De betrokken koplopers in deze verkennende fase zijn: 

  • Regio Rijnmond en Haaglanden en UWV beproeven de dienstverlening en de uitwisseling binnen VUM;
  • Regio Midden-Utrecht, gemeenten, UWV en de Werkgeversservicepunten (WSP);
  • Regio Achterhoek, gemeenten, UWV, WSP's, ROC, Leven Lang Ontwikkelen-loket;
  • Regio Almere-Flevoland, gemeente, UWV en mogelijk een private (uitzend)partij.