Privacy

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. 

Hoe gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om met jouw persoonsgegevens?

SZW gebruikt je e-mailadres alleen voor het beantwoorden van jouw vraag.

Bewaren persoonsgegevens

SZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van jouw vraag. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij SZW de gegevens nodig heeft voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Je vraag wordt door het programmateam VUM beantwoord. Wij delen jouw gegevens niet met derden. In geval van misbruik of strafbare uitingen kan een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Beveiligen Persoonsgegevens

SZW voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van jouw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook jouw rechten beschreven met betrekking tot je persoonsgegevens.

Jouw rechten

Het verwerken van je persoonsgegevens stopt nadat wij je vraag beantwoord hebben. Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van het ministerie van SZW: fg@minszw.nl. De FG reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Bekijk voor meer informatie ook de privacyverklaring van het ministerie van SZW. 

Meer uitleg over deze rechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.