VUM op eigen benen

Het UWV en gemeenten in de arbeidsmarktregio’s Flevoland, Achterhoek en Groningen gebruiken met veel enthousiasme al enige tijd de VUM-uitwisselingsvoorziening, het afsprakenstelsel en de gegevensstandaarden; drie producten die het programma VUM heeft opgeleverd. Het programma VUM heeft deze producten overgedragen aan het BKWI en Stichting Inlichtingenbureau.

Zij nemen sinds 1 juli 2024 het beheer en de doorontwikkeling in de toekomst op zich. Daarmee staat VUM op eigen benen en verliest het programma haar bestaansrecht. VUM werkt!

Een aantal programmamedewerkers is nog een aantal maanden beschikbaar om de pilots, het UWV en gemeenten met raad en daad bij te staan.

Dit bericht gaat in op een aantal vragen:

  • Wat betekent het voor VUM om zelfstandig verder te gaan?
  • Tot welke ontwikkelingen leidt de inzet van VUM?
  • Wat zijn de verwachtingen van VUM voor de toekomst?

Wat betekent dit?

Uit de tussentijdse evaluatie van de pilots in de arbeidsmarktregio’s Flevoland en Achterhoek komt naar voren dat de uitwisselingsvoorziening functioneert zoals verwacht. De voorziening ontvangt zoekvragen en geeft hierop resultaten terug aan de bemiddelaar. Er zijn verschillende manieren om de uitwisselingsvoorziening in te zetten. In Flevoland ligt het accent op het gebruikersportaal. In de Achterhoek wordt dit gecombineerd met bestandsuitwisseling vanuit een softwarepakket van een softwareleverancier. In Groningen wordt door de softwareleverancier de API-koppeling voorbereid.

Nu al kan vermeld worden dat de bemiddelaar de toegevoegde waarde van VUM ziet en erkent; dat neemt niet weg dat de organisatorische inbedding van het gebruik van VUM binnen de pilotregio’s aandacht en tijd vraagt. VUM heeft namelijk impact op het werkproces van de bemiddelaar. Zo is bijvoorbeeld de kwaliteit van gegevens een aspect waaraan de bemiddelaar bij een gemeente (extra) aandacht moet besteden. Ook wordt managementsturing nadrukkelijk als belangrijk ervaren om het beoogde effect van VUM te bereiken. Wanneer ook de inzet van de API in Groningen operationeel is, volgt een eindevaluatie van deze drie vormen.

De gegevensstandaard is vooral belangrijk om meer en andere kandidaten te vinden. Een bemiddelaar kan hiermee zoeken op criteria om zodoende de juiste kandidaten en passende vacatures te vinden. Dit levert een groeiende bewustwording op om de profielgegevens correct in te vullen. Inmiddels is al ervaring opgedaan met de gegevensstandaard en het gegeven ‘bemiddelberoep’, waarbij gewerkt wordt met het zogenoemde BO&C-register. Dit brengt het zoeken op competenties binnen handbereik (waar ook de gegevensstandaard mogelijkheden voor biedt). Het blijkt in de praktijk niet heel gemakkelijk in het gebruik en er zal nog verder worden getest, onder andere door middel van de (API-)oplossing die de softwareleverancier oplevert.

Een belangrijke vraag over VUM is of het effectief is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook hier wordt de proef op de som genomen. De pilots treffen voorbereidingen om meer kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt beschikbaar te stellen via VUM. De beelden zijn positief; in de Gemeente Almere, Werkbedrijf Lelystad en ook in de Achterhoek worden kansen gezien voor bemiddeling van deze kandidaten.

Tot welke ontwikkelingen leidt de inzet van VUM?

VUM is de impuls om de kwaliteit van data (gegevens) voor ogen te houden; in eerste instantie gaat het om volledigheid van gegevens en het beschikbaar stellen van zoveel mogelijk kandidaten en vacatures. Op die manier kan de VUM-uitwisselingsvoorziening beter ondersteunen in het werk van de bemiddelaar.

De implementatie van VUM wordt, wat betreft doorlooptijd, bespoedigd door één aanspreekpunt aan te stellen binnen de betreffende arbeidsmarktregio. Belangrijk daarbij zijn ook het organisatievermogen binnen de regio, de mate van samenwerking, de beschikbare juridische en technische kennis en de aanwezigheid van een softwareleverancier die eventueel meerdere partijen ondersteunt.

Tot slot is het van belang om duidelijk te maken op welke manier VUM is gepositioneerd in de bredere context van ontwikkelingen binnen het Werkdomein, zoals de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Dit zorgt voor helderheid en draagvlak binnen de regio.

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

VUM op eigen benen is een onomkeerbare verandering. De arbeidsmarktregio’s ontwikkelen zich, mede door de inzet van VUM. De hier beschreven ervaringen zijn gebaseerd op een tussentijdse evaluatie van de pilots. Later dit jaar wordt een definitief evaluatierapport opgesteld. De leveranciers die hun pakket geschikt maken voor de VUM-API zijn een belangrijke motor voor de verdere implementatie. Daarmee ontstaat een basis voor de overige arbeidsmarktregio’s om de ontwikkeling door te maken die VUM brengt.