VUM gaat door, maar nu zonder programma!

Het programma VUM nadert de eindstreep. In juni levert het programma de resultaten op en vindt de laatste stuurgroep plaats. Per 1 juli 2024 eindigt het programma VUM. Maar wat gebeurt er met VUM na beëindiging van het programma?

Het programma VUM stopt, maar de ambities zijn groter. De partners SZW, UWV, VNG, BKWI en het Inlichtingenbureau werken ook na 1 juli door aan de ontwikkeling en implementatie van VUM. Het beproeven in de pilots wordt voortgezet tot eind 2024.

Oplevering en overdracht van resultaten

Het programma VUM levert een afsprakenstelsel, gegevensstandaarden voor werkzoekenden en vacatures en een uitwisselingsvoorziening op. BKWI en het Inlichtingenbureau nemen deze resultaten in beheer. Zij zijn al geruime tijd betrokken bij het programma, waardoor zij het stokje geruisloos overnemen. Het VUM-gebruikersportaal is door het Inlichtingenbureau ontwikkeld en wordt al door hen beheerd.

De pilots lopen door

De resultaten zijn het afgelopen jaar beproefd in de vorm van pilots. De algemene indruk van de resultaten is goed. Het operationeel krijgen van VUM in de pilotregio’s duurde langer dan was voorzien. De pilot in arbeidsmarktregio Groningen volgt spoedig. Om tot een goede eindevaluatie te komen is het belangrijk dat de ervaringen van alle pilots goed te beoordelen en verwerken in een eindrapport. Daarom worden de pilots met een half jaar verlengd en verschijnt het evaluatierapport in het laatste kwartaal van 2024 opgeleverd.


In het tweede halfjaar is er ruimte om nieuwe aansluitingen toe te voegen. Daarvoor hebben zich al enthousiaste arbeidsmarktregio’s gemeld. Het proces van aansluiten wordt, net als voorheen, begeleid door hetzelfde ondersteuningsteam.

Voorbereiding implementatie

De voorbereidingen voor de landelijke implementatie lopen al geruime tijd. Veel arbeidsmarktregio’s voeren gesprekken over het gebruik van VUM. De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt organiseert de Focusgroep gegevensdeling. Daarin wordt de behoefte aan ondersteuning en begeleiding verkend.

De website van het programma VUM

De website van het programma VUM houdt op te bestaan. De informatie wordt verplaatst naar de websites van de Programmaraad, BKWI en het Inlichtingenbureau. Wanneer informatie is verplaatst, verschijnt op de VUM-site een link naar de nieuwe vindplaats. Als alle informatie een nieuwe plaats heeft gekregen, wordt de VUM-site opgeheven.

Kijk op de website www.samenvoordeklant.nl voor algemene informatie over VUM en de toolkit implementatie.

Kijk op de website www.bkwi.nl voor informatie over het beheer van de gegevensstandaarden en de ketenarchitectuur.

Kijk op de website www.inlichtingenbureau.nl voor functionele en technische informatie over de uitwisselingsvoorziening en de technische aansluitprocedure.