Voorwaarden voor deelname aan VUM (voor gemeenten)

In het programma VUM streven we naar transparantie in matchingsgegevens en willen we gegevensuitwisseling over organisatie- en regiogrenzen heen mogelijk maken. Het ministerie van SZW beslist over toetreding van deelnemers aan het VUM-stelsel. Omdat er via VUM persoonsgegevens worden uitgewisseld, is het belangrijk om goede afspraken te maken over de verwerking van die gegevens en de voorwaarden waaraan deelnemende partijen moeten voldoen. Zodat de privacy wordt gewaarborgd en deelnemende partijen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Deze afspraken hebben we vastgelegd in een afsprakenstelsel. Alle deelnemers moeten akkoord gaan met dit stelsel voordat zij deel kunnen nemen aan VUM. 

Op dit moment wordt het afsprakenstelsel van VUM ontwikkeld. In het stelsel worden afspraken opgenomen rondom de grondslagen, aansluitvoorwaarden, beheer en doorontwikkeling, en governancestructuur van VUM. 

Grondslagen

Publieke SUWI-bemiddelingsorganisaties (zoals UWV en gemeenten), publieke organisaties met een eigen bemiddelingsfunctie en private bemiddelingsorganisaties kunnen deelnemen aan VUM. In de grondslagen van het afsprakenstelsel lichten we tevens toe wat we binnen VUM verstaan onder een “bemiddelingsorganisatie” en welke uitgangspunten we binnen het afsprakenstelsel hanteren. 

Aansluitvoorwaarden

Er zijn verschillende algemene, technische en privacygerelateerde voorwaarden voor het aansluiten op VUM, die in het afsprakenstelsel zijn opgenomen. Algemene eisen zijn bijvoorbeeld dat een bemiddelaar ingeschreven moet staan bij de Kamer van Koophandel en moet beschikken over bepaalde certificeringen. Technische eisen hebben te maken met de koppelvlakken, gegevensstandaarden en de kwaliteit van de gegevensuitwisseling. Wat betreft privacy- en beveiligingseisen geldt voor SUWI-bemiddelaars dat zij moeten voldoen aan de BIO-normen. Grote private deelnemers moeten voldoen aan de ISO 27001-normen. En voor middelgrote of kleine private deelnemers worden specifieke eisen opgenomen, waarbij de ISO 27001 richtinggevend is.

Beheer en doorontwikkeling

We maken afspraken over het beheer van het afsprakenstelsel, de gegevensstandaard en uitwisselingsvoorziening. Daarnaast besteden we aandacht aan de beheerprocessen, zoals het aansluit- en uittredingsproces voor deelnemers, het wijzigingsproces, incidenten- en calamiteitenprocedures, de servicedesk, monitoring en handhaving en kwaliteit. 

Governancestructuur

Op dit moment werken we aan de governancestructuur (beleid, processen en beslissingsrechten) van het programma VUM. Hiervoor is de bestaande afstemstructuur in het domein Werk & Inkomen richtinggevend. 

De afspraken in het afsprakenstelsel zijn aanvullend op of benadrukken de wettelijke bepalingen in materiewetten (die de taken waarvoor en de voorwaarden waaronder gegevensverwerking mag plaatsvinden benoemen) en de AVG