Hoe sluit je aan?

Het programma VUM ontwikkelt een voorziening waardoor gegevensuitwisseling in het werkdomein makkelijker wordt. Dit is een koppeling tussen de ICT-systemen van verschillende partijen, waardoor zij gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Het uitgangspunt daarbij is dat alle betrokken partijen hun eigen systemen behouden. Deze voorziening kan gezien worden als een koppeling waarop gemeenten, UWV en andere publieke en private bemiddelaars op de arbeidsmarkt kunnen aansluiten.

Zowel UWV als gemeenten hebben een aantal taken opgelegd gekregen die zij moeten uitvoeren voor werkgevers en werkzoekenden. Die taken zijn terug te vinden in de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI). UWV en gemeenten moeten volgens de SUWI-regelgeving samenwerken bij de matching tussen werkgevers en werkzoekenden. De VUM-gegevensstandaard wordt onderdeel van de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI (GeVS) en de gegevensuitwisseling via VUM wordt opgenomen in de SUWI-wet- en regelgeving. Dat betekent dat UWV en alle gemeenten van de VUM-voorziening gebruik gaan maken.

Aansluiten op VUM

Koplopers die aan de pilots meedoen beproeven VUM in verschillende regio's. Met de bevindingen uit de pilots wordt VUM geoptimaliseerd. Vervolgens kunnen gemeenten en UWV in heel Nederland aansluiten. Daarna kunnen ook andere publieke bemiddelaars aanlsuiten. En als de wetgeving hierover rond is, kunnen ook private bemiddelaars aansluiten. Leveranciers van matchingssoftware van zowel publieke als private bemiddelaars kunnen de technische aansluiting op VUM verzorgen. UWV bereidt momenteel de aansluiting op VUM voor. Voor gemeentelijke bemiddelaars is er een tweede mogelijkheid om aan te sluiten, als de leverancier de technische koppeling niet kan realiseren: via het uitwisselingsmechanisme Werk voor gemeenten (UM).

Daarnaast kunnen andere publieke en private bemiddelingsorganisaties aansluiten op VUM, zoals Sociale Werkvoorziening-bedrijven, re-integratiebureaus, werkgevers die zelf matchingssystemen gebruiken en uitzendbureaus. 

Voorwaarden voor deelname

Omdat VUM over de uitwisseling van persoonsgegevens gaat, is het belangrijk om goede afspraken te maken over de verwerking van die gegevens en de voorwaarden waaraan deelnemende partijen moeten voldoen. Deze afspraken worden vastgelegd in een afsprakenstelsel. Alle deelnemers moeten akkoord gaan met dit stelsel voordat zij deel kunnen nemen aan VUM. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Voorwaarden voor deelname'. 

Gegevensstandaard

Voor de uitwisseling van gegevens tussen verschillende bemiddelaars, is het van belang dat iedereen goede data en de juiste gegevens heeft om uit te wisselen. Welke gegevens uitgewisseld gaan worden, staat in het uniforme werkzoekendeprofiel en de vacaturestandaard.