Over VUM

Meer transparantie in het werkzoekenden- en vacaturebestand over regio- en organisatiegrenzen heen. Om zo te zorgen dat de juiste werkzoekende snel, goed en duurzaam gekoppeld kan worden aan de juiste vacature. Dat is de opdracht van het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM).

VUM is een samenwerking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNG, UWV en ketenpartners op de arbeidsmarkt, zoals gemeenten en re-integratie- en uitzendbureaus. VUM ontwikkelt een koppelmechanisme en gegevensstandaarden die het mogelijk maken voor arbeidsbemiddelaars om transparant gegevens uit te wisselen over organisatie- en regiogrenzen heen. 

Deze aanpassingen zijn van grote betekenis: ze bieden een fundament voor gezamenlijke dienstverlening. VUM maakt het mogelijk dat dienstverleners op de arbeidsmarkt elkaars profiel- en vacaturegegevens kunnen inzien en gebruiken, ook buiten hun eigen regio of organisatie. Door de verschillende bestaande matchingssystemen met elkaar te koppelen en één gegevensstandaard te hanteren. Waarbij niet alleen gekeken wordt naar de opleiding en ervaring van werkzoekenden, maar ook naar vaardigheden. Zo kunnen er meer en betere matches gemaakt worden. En kunnen we meer mensen duurzaam aan betaald, onbetaald, beschut, beschermd of vrijwilligerswerk helpen. 

Voor wie is VUM?

VUM is bedoeld om werkzoekenden en werkgevers sneller en beter met elkaar te matchen. Dat matchen gebeurt door bemiddelingsorganisaties. Om de uitwisseling van matchingsgegevens tussen bemiddelaars mogelijk te maken, werken partijen binnen VUM gezamenlijk aan een uitwisselingsvoorziening die ervoor zorgt dat bemiddelaars vanuit hun eigen systeem gegevens met elkaar kunnen delen. Het idee achter VUM is dat de verschillende systemen van bemiddelaars gekoppeld worden via een landelijke ‘spelverdeler’. Daardoor maakt het niet meer uit bij welke dienstverlener of in welke regio werkzoekenden zijn aangemeld. En bemiddelaars krijgen toegang tot een database met profielen en vacatures van andere dienstverleners, waardoor zij een veel breder beeld krijgen. Matchen blijft mensenwerk en maatwerk. VUM maakt dat werk makkelijker.  

Gegevensstandaard

Een onderdeel van het programma VUM is de ontwikkeling van een gegevensstandaard. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens gedeeld kunnen worden en in welk format. Welke diploma’s heeft een werkzoekende? En welke relevante vaardigheden en ‘soft skills’? Niet alleen op basis van werkervaring en arbeidsduur, maar ook op vaardigheden en interesses, de zogenaamde soft skills, kunnen verrassende nieuwe matches tot stand komen.   

Daarbij horen ook afspraken over bijvoorbeeld het gebruik van de gegevens, samenwerking, beveiliging en privacy. Dankzij de gegevensstandaard en de afspraken ontstaat uniformiteit, waardoor alle partijen soepel kunnen samenwerken. 

Wet SUWI

UWV, gemeenten en sociale werkbedrijven voeren samen een aantal wettelijke taken uit voor werkzoekenden en werkgevers. Dit is vastgesteld in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI). De gegevensstandaard en de gegevensuitwisseling via VUM wordt onderdeel van de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI (GevS), zoals vastgelegd in de SUWI-wet- en regelgeving. Dat betekent dat UWV en alle gemeenten van de VUM-voorziening gebruik gaan maken.