Wet- en regelgeving

Dat overheidspartijen data met elkaar kunnen uitwisselen, is wettelijk geregeld. VUM wil het mogelijk maken dat ook private (bemiddelings)partijen kunnen aansluiten op het VUM-stelsel. Daarvoor is nieuwe wet- en regelgeving nodig én bijzondere aandacht voor privacy- en veiligheidsvraagstukken.

De uitwisseling van werkzoekende- en vacaturegegevens moet gebaseerd zijn op geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet SUWI en de Participatiewet. Wettelijk gezien is het de taak van UWV om arbeidsbemiddeling uit te voeren voor werkzoekenden die vallen binnen de doelgroepen genoemd in de Wet SUWI. Voor gemeenten geldt dat zij de wettelijke opdracht hebben om de arbeidsinschakeling te ondersteunen voor hun doelgroepen genoemd in de Participatiewet.  Zowel UWV als gemeenten hebben een aantal taken opgelegd gekregen die zij moeten uitvoeren voor werkgevers en werkzoekenden en waarvoor het wettelijk kader is terug te vinden in de wet SUWI. Onderling kunnen gemeente afspraken maken met UWV over het verlenen van dienstverlening aan elkaars doelgroepen.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om via het VUM-stelsel gegevens van werkzoekenden uit te wisselen met private bemiddelaars. Binnen het programma VUM wordt gewerkt aan een nieuwe wettelijke grondslag om het mogelijk te maken om over regio- en organisatiegrenzen heen werkzoekende- en vacaturesgegevens uit te wisselen, om op die manier zoveel mogelijk mensen succesvol aan werk te helpen. 

Privacy en veiligheid

VUM voldoet aan de eisen die gesteld worden rondom de AVG, het algemene rechtskader dat van belang is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast zijn veel bepalingen rondom de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd in bijzondere, sectorspecifieke wet- en regelgeving. Voor UWV is dat bijvoorbeeld de Wet SUWI.   

Om de privacy te waarborgen, wordt van partijen die met VUM gaan werken verwacht dat ze een Data Protection Impact Assessment (DPIA) of Privacy Impact Assessment (PIA) uitvoeren. Dit is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. Op basis hiervan worden maatregelen getroffen om deze effecten voor betrokkenen te voorkomen of verkleinen.

Werkgroep Wet & Regelgeving

Binnen het programma VUM werken juristen aan privacyvraagstukken en juridische knelpunten op het gebied van bijvoorbeeld softwarearchitectuur en hebben een DPIA (Data Protection Impact Assessment) uitgevoerd op de voorziening. Zo zorgen we ervoor dat we in het programma VUM de juiste ontwerpkeuzes maken op basis van de huidige wet- en regelgeving. 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in de Handreiking Wet & Regelgeving. Met vragen kunt u contact opnemen met de algemene postbus van VUM via postbusvum@minszw.nl